Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Pomoc społeczna

Komu przysługuje pomoc?

Pomocy społecznej, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł, zwanej  kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej;
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł, zwanej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie;
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej kryterium dochodowym rodziny.
 • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Do świadczeń pieniężnych określonych ustawą o pomocy społecznej należą m.in.:

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może wyższa niż 645 zł;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;
 • kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny;
 • kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Do świadczeń pieniężnych zalicza się także m.in.:

 • specjalny zasiłek celowy;
 • specjalny zasiłek okresowy;
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

Oprócz świadczeń pieniężnych, należy wymienić również świadczenia niepieniężne, do których należą:

 • praca socjalna;

 • bilet kredytowany;

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • składki na ubezpieczenia społeczne;

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie;

 • sprawienie pogrzebu;

 • poradnictwo specjalistyczne;

 • interwencja kryzysowa;

 • schronienie;

 • posiłek;

 • niezbędne ubranie;

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia;

 • mieszkanie chronione;

 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;

 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Opis świadczeń niepieniężnych najczęściej realizowanych przez MOPS w Hrubieszowie.

Usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Skierowanie do Środowiskowego  Domu Samopomocy

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest m.in. środowiskowy dom samopomocy, który świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Schronienie

Osobie lub rodzinie przysługuje prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Posiłek

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są realizowane działania dotyczące w szczególności  zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;

 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym;

 • w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, tj. kwoty 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 792 zł na osobę w rodzinie.

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

Praca socjalna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, poza pomocą w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, świadczy również pomoc w postaci pracy socjalnej.
Pomoc w tej formie nie wymaga przeprowadzania wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych. Skierowana jest do osób i rodzin potrzebujących, bez względu na ich sytuację dochodową.

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Jest wspieraniem osoby w pokonywaniu przez nią barier i ograniczeń w poprawianiu swojego życia.

Praca socjalna obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo socjalne - udzielanie poradnictwa i wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną i inną, w zależności od zgłaszanych potrzeb
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - tj. napisanie podania, pozwu do sądu, pomoc w kompletowaniu dokumentów do ZUS itp.

Udzielanie pomocy pieniężnej i niepieniężnej odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej oraz po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego u osoby zainteresowanej oraz u osób zobowiązanych do alimentacji.

Zasady nabywania uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz rodzaj wymaganych dokumentów regulują następujące przepisy prawne:

 • ustawa  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018r. poz. 1508 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2017r. poz.1788);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1358);

 • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015r. poz.821 ze zm.);

 • Rozporządzenie  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.734 ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz. 1586).

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6