Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w ramach w/w ustawy.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • małżonek rodzica,
 • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Kart co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia określone warunki.
Dzieci te muszą być w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole, lub w szkole wyższej, zaś bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli w rodzinie tylko jedno lub dwoje dzieci spełnia te warunki, Kartę Dużej Rodziny otrzymają tylko rodzice.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

 • osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy (tu w zależności od podstawy prawnej), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny – w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, tj.:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia  - na okres ważności orzeczenia,
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane  ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej, tj. plastikowej i elektronicznej.

Od 09.06.2021r. wszystkie Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną.
Oznacza to, że nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty.

Każdy posiadacz aktywnej KARTY (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł ją wyświetlać w aplikacji mObywatel.
Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r.

Aplikacja mObywatel  jest dostępna dla osób posiadających mTożsamość (posiadających PESEL oraz dowód osobisty) lub mLegitymację szkolną.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
W aplikacji mObywatel znajduje się link do strony: empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr, na której znajduje się mapa z partnerami KDR oraz informacjami o zniżkach.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy Karty będzie wynosiła 10zł.

Wnioski – wraz z dokumentami – o wydanie Karty Dużej Rodziny osoba (wnioskodawca) składa w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania), w pokoju Nr 18, bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Szczegółowe informacje dotyczące określenia zasad nabywania uprawnień w ramach Ustawy o Karcie Dużej Rodziny zawarte są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakładce „Wsparcie dla rodzin z dziećmi”.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6